branding logo

Viasat World - Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument obsahuje zásady ochrany vašich osobních údajů. Naše společnost, Viasat World Limited ( dále jen “Viasat”nebo “my” )ctí vaše soukromí a velmi dbá na ochranu vašich osobních údajů.

OBECNÉ INFORMACE

Tyto zásady se vztahují na vaše užití těchto stránek bez ohledu na to, odkud k nim přistupujete.

Tyto zásady popisují, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, které získáme nebo které nám sami poskytnete. Dozvíte se zde, kde vaše osobní údaje uchováváme a jaká máte ve vztahu k nim práva. Přečtěte si prosím tento dokument pečlivě, abyste věděli, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Tyto internetové stránky nejsou určené pro děti a Viasat žádné osobní údaje dětí vědomě neshromažďuje.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

Máte-li jakékoli dotazy k těmto zásadám, svému účtu nebo potřebujete v této souvislosti s čímkoli poradit či pomoci, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese legal@viasatworld.com. Upozorňujeme, že budete-li nás kontaktovat, můžeme pro vaše i naše bezpečí požadovat ověření vaší totožnosti.

Společnost Viasat World Limited je pro účely Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR”). Společnost Viasat World Limited je pro účely Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoli podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů (www.ico.org.uk). Ocenili bychom, kdybychom měli příležitost pokusit se váš problém vyřešit sami. Kontaktujte tedy prosím nejprve nás.

SHROMAŽĎOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viasat může shromažďovat a zpracovávat tyto údaje vztahující se k vaší osobě:

a)Údaje, které nám poskytujete:

- Údaje nám můžete poskytnout prostřednictvím těchto internetových stránek vyplněním formuláře nebo v rámci poštovní, telefonní, e-mailové nebo jiné komunikace. To zahrnuje veškeré údaje, které nám poskytnete prostřednictvím těchto internetových stránek při přihlášení k odběru našeho newsletteru nebo stažení publikace, při účasti v soutěži, propagační akci nebo průzkumu, požadujete-li zaslat marketingové materiály nebo při jakékoli jiné interakci s těmito internetovými stránkami (dále jen „aktivity“). Budete-li nás kontaktovat, budeme o této korespondenci udržovat záznam. Tím nám poskytnete své osobní údaje: jméno, adresu, PSČ, případně e-mailovou adresu.

- Můžeme také shromažďovat a uchovávat marketingové a komunikační údaje, včetně vašich preferencí ohledně zasílání obchodních sdělení naší společnosti a našich partnerů a vašich preferencí pro komunikaci.

- V případě, že potřebujeme vaše osobní údaje podle zákona nebo na základě ustanovení smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a vy nám příslušné údaje na požádání neposkytnete, nebudeme schopni dostát svým závazkům ze smluv, které jsme s vámi uzavřeli nebo se snažíme uzavřít.

b) Údaje, které získáváme automaticky:

Během vaší interakce s našimi internetovými stránkami automaticky shromažďujeme technická data. Mezi ně patří IP adresa, identifikace poskytovatele internetového připojení, typ koncového zařízení, typ a verze prohlížeče, průběh návštěvy stránek, časová zóna a lokalizační údaje.

Pokud přistupujete k těmto internetovým stránkám z mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat technická data týkající se typu zařízení, které užíváte, unikátní identifikátor zařízení (např. kód IMEI/MEID/ESN vašeho zařízení, MAC adresu bezdrátového síťového rozhraní nebo mobilní číslo vašeho zařízení), sériové číslo SIM karty a Android ID za účelem vytvoření unikátního identifikátoru zařízení přes UUID, dále údaje o mobilní síti, operačním systému vašeho zařízení, typu a verzi mobilního prohlížeče, jazykovém nastavení, značce/modelu zařízení, verzi OS a IPv4 („údaje o zařízení“).

c) Údaje, které získáváme z jiných zdrojů (údaje od třetích osob):

Úzce spolupracujeme s třetími osobami („poskytovateli služeb“), které zajišťují mimo jiné služby technické podpory. Získáváme od nich údaje o vás výhradně za účelem poskytování a neustálého zlepšování těchto internetových stránek a vaší zkušenosti při provádění výše popsaných aktivit.

SOUBORY COOKIE

Soubory cookie používáme k tomu, abychom vás rozlišili od ostatních návštěvníků našich stránek. Patří mezi ně Google Analytics, nastavení locale, geografická pozice a JsessionID. To nám pomáházajišťovat vaši dobrou zkušenost při provádění uvedených aktivit a umožňuje nám to také naše internetové stránky a jejich funkce průběžně zlepšovat.

Ukládání souborů cookie můžete paušálně nebo selektivně zablokovat v nastavení svého prohlížeče. Pokud však v prohlížeči zablokujete veškeré soubory cookie, některé části našich internetových stránek vám nemusí být dostupné.

VYUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje užíváme k těmto účelům:

 • - ke zjištění vaší zeměpisné polohy, vašeho poskytovatele internetového připojení a k urychlení a zefektivnění reakce na vaše dotazy a požadavky,
 • - k prevenci, detekci a vyšetření případného protiprávního jednání včetně podvodů a vymáhání dodržování našich podmínek,
 • - k analýze návštěvnosti našich internetových stránek, jejich zdokonalování a zlepšování vaší zkušenosti při provádění výše popsaných aktivit.

Vaše osobní údaje použijeme pouze v souladu se zákonem. Vaše osobní údaje použijeme za těchto okolností:

 • - máme-li plnit své závazky a povinnosti podle smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo hodláme uzavřít,
 • - je-li to nezbytné z hlediska našich oprávněných zájmů kvůli (a) informování registrovaných uživatelů o důležitých skutečnostech týkajících se společnosti Viasat nebo (b) zlepšování uživatelské zkušenosti na našich internetových stránkách a zdokonalování jejich funkcí, a dále
 • - kvůli plnění našich právních a regulatorních povinností.

PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje, které od vás získáme, předáme dále:

 • - Našim poskytovatelům služeb: vaše osobní údaje předáme našim poskytovatelům služeb za účelem provozování a průběžného zlepšování internetových stránek a vaší zkušenosti při provádění výše uvedených aktivit.
 • - Jiným třetím osobám: vaše osobní údaje předáme dalším osobám za těchto okolností:
  • v případě, že prodáváme nebo kupujeme podnik či aktiva předáme vaše osobní údaje případnému prodejci nebo kupci,
  • v případě, že společnost Viasat nebo podstatnou část jejích aktiv převezme jiná osoba, budou vaše osobní údaje, které zpracováváme, součástí převáděných aktiv,
  • v případě, že budeme mít ze zákona povinnost zpřístupnit nebo předat vaše osobní údaje jiné osobě,
  • bude-li to nutné kvůli ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti našich zákazníků či jiných osob. To zahrnuje výměnu dat s jinými subjekty za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika

KDE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Osobní údaje, které od vás získáme, mohou být převedeny a uloženy na místě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Mohou být zpracovávány i mimo EHP pracovníky naší společnosti nebo některého z našich poskytovatelů služeb. Tito pracovníci mohou vyřizovat vaše požadavky, zpracovávat vaše údaje a poskytovat služby týkající se internetových stránek a vašich aktivit na nich. Poskytnutím vašich osobních údajů vyjadřujete souhlas s takovým předáním, uchováváním s zpracováním. Podnikneme přiměřené kroky k zajištění bezpečného nakládání s vašimi osobními údaji v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si sami zvolili) heslo pro přístup k některé části internetových stránek, je vaší odpovědností udržovat heslo v tajnosti. Své heslo nikomu nesdělujte.

Přenos dat po internetu bohužel není nikdy zcela bezpečný. Navzdory tomu, že vynakládáme maximálnímu úsilí na ochranu vašich údajů, nemůžeme zaručit jejich bezpečnost při přenosu na naše servery - každý přenos dat je na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše údaje obdržíme, uplatňujeme striktní postupy a bezpečnostní opatření včetně protokolu HTTPS (může se v budoucnu změnit), abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom vám my a příslušné třetí osoby umožnili využívat tyto internetové stránky a provádět na nich výše uvedené aktivity. Při stanovování patřičné doby uchování vašich osobních údajů bereme v úvahu jejich množství, povahu a citlivost, účel zpracování a dobu, po kterou musíme údaje uchovávat, abychom splnili své povinnosti vyplývající z platných zákonů (např. kvůli vyřizování reklamací).

VAŠE PRÁVA

Máte právo::

 • - požadovat přístup ke svým osobním údajům - můžete získat kopii svých osobních údajů, které zpracováváme, a zkontrolovat, zda tak činíme v souladu se zákonem,
 • - požadovat opravu svých osobních údajů - můžete dosáhnout opravy neúplných nebo nesprávných údajů, ale z naší strany můžeme požadovat ověření správnosti údajů, které nám nově poskytnete,
 • - požadovat výmaz osobních údajů - můžete nás požádat o odstranění osobních údajů, pokud neexistuje dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali. Máte rovněž právo požádat o výmaz nebo odstranění osobních údajů v případě, že jste úspěšně uplatnili právo na námitku proti zpracování (viz níže), že jsme vaše údaje zpracovávali neoprávněně nebo máme povinnost vaše osobní údaje vymazat podle místní právní normy (ne vždy však může být možné vašemu požadavku na výmaz vyhovět, a to z právních důvodů, o čemž vás budeme na základě přijetí vašeho požadavku informovat).
 • - vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případech, kdy tak činíme na základě oprávněného zájmu a vy se z nějakého důvodu domníváte, že toto zpracování zasahuje do vašich základních práv a svobod. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu prováděného bez vašeho souhlasu. V určitých případech můžeme prokázat oprávněný zájem zpracovávat vaše osobní údaje, který je nadřazený vašim právům a svobodám.
 • - požadovat omezení rozsahu zpracování osobních údajů - můžete nás požádat o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v těchto případech: (a) chcete-li, abychom zajistili správnost dat, (b) užíváme data neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali, (c) potřebujete, abychom vaše osobní údaje uchovali, ačkoli je již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění svých práv nebo obhajobu svých právních nároků, (d) vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů, ale my potřebujeme ověřit, zda neexistuje nadřazený oprávněný důvod k jejich zpracování.
 • - požadovat přenos osobních údajů vám nebo třetí osobě - vám nebo jiné osobě, kterou určíte, poskytneme vaše osobní údaje ve strukturované, běžně užívané strojově čitelné podobě (toto právo se vztahuje pouze na automatizované údaje, k jejichž zpracování jste udělili souhlas, a na údaje, které užíváme k plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli),
 • - odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy je vyžadován - odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoli, ale není tím dotčena legálnost zpracování před odvoláním souhlasu. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, nemusíme být schopni vám poskytovat některé produkty nebo služby, o čemž vás budeme v případě odvolání souhlasu informovat.

Přejete-li si některé z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás prosím na adrese legal@viasatworld.com. Je možné, že budeme potřebovat určité údaje, abychom mohli před poskytnutím přístupu k vašim osobním údajům (či uplatněním jiného z vašich práv) ověřit vaši totožnost. Tím je zajištěno, že se vaše osobní údaje nedostanou do nepovolaných rukou.

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V budoucnu může být podle našeho uvážení nutné provést úpravy těchto Zásad ochrany osobních údajů. Nejnovější verze Zásad vždy nahrazuje veškeré verze předchozí. Vaše další užívání těchto internetových stránek bude považováno za bezvýhradný souhlas s případnými změnami. Nesouhlasíte-li s provedenými změnami, musíte přestat tyto internetové stránky užívat a odhlásit se z veškeré komunikace, a to e-mailem na adresu marketing@viasatworld.com.

KONTAKT:

Dotazy, připomínky a požadavky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů prosím zasílejte na adresu Viasat World Limited, Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU, United Kingdom, nebo elektronicky na adresu legal@viasatworld.com.